नेपाल सरकार

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय

श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभाग

श्रम तथा रोजगार कार्यालय

धनगढी, कैलाली

ऐन
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति प्रकाशक
1 बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ ऐन 2077-12-25 L.E.O धनगढी विवरण हेर्नुहोस्
2 श्रम ऐन-२०७४ ऐन 2077-12-25 L.E.O धनगढी विवरण हेर्नुहोस्
3 वैदेशिक रोजगार ऐन-२०६४ ऐन 2077-12-25 L.E.O धनगढी विवरण हेर्नुहोस्
4 योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन-२०७४ ऐन 2077-12-25 L.E.O धनगढी विवरण हेर्नुहोस्
5 बालबालिका सम्बन्धी ऐन-२०४८ ऐन 2077-12-25 L.E.O धनगढी विवरण हेर्नुहोस्
6 बोनस ऐन-२०३० ऐन 2077-12-25 L.E.O धनगढी विवरण हेर्नुहोस्
7 बाल श्रम निषेध र नियमित गर्ने ऐन-२०५६ ऐन 2077-12-25 L.E.O धनगढी विवरण हेर्नुहोस्
8 ट्रेड-युनियन-ऐन-२०४९ ऐन 2077-12-25 L.E.O धनगढी विवरण हेर्नुहोस्
9 बोनस-ऐन-२०३० ऐन 2077-12-25 L.E.O धनगढी विवरण हेर्नुहोस्
10 आर्थिक-कार्यविधि-ऐन-२०५५ ऐन 2077-12-25 L.E.O धनगढी विवरण हेर्नुहोस्
11 सार्वजनिक-खरिद-ऐन-२०६३ ऐन 2077-12-25 L.E.O धनगढी विवरण हेर्नुहोस्
12 निजामती-सेवा-ऐन–२०४९ ऐन 2077-12-25 L.E.O धनगढी विवरण हेर्नुहोस्