नेपाल सरकार

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय

श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभाग

श्रम तथा रोजगार कार्यालय

धनगढी, कैलाली

नीति/नियमावली
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति प्रकाशक
1 श्रम नियमावली,२०७५ नीति/नियमावली 2077-12-25 L.E.O धनगढी विवरण हेर्नुहोस्
2 योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली,२०७५ नीति/नियमावली 2077-12-25 L.E.O धनगढी विवरण हेर्नुहोस्
3 बाल श्रम निषेध र नियमित गर्ने नियमावली नीति/नियमावली 2077-12-25 L.E.O धनगढी विवरण हेर्नुहोस्
4 ट्रेड युनियन नियमावली-२०५० नीति/नियमावली 2077-12-25 L.E.O धनगढी विवरण हेर्नुहोस्
5 बोनस नियमावली, २०४९ नीति/नियमावली 2077-12-25 L.E.O धनगढी विवरण हेर्नुहोस्
6 आर्थिक-कार्यविधि-नियमावली_२०६४ नीति/नियमावली 2077-12-25 L.E.O धनगढी विवरण हेर्नुहोस्
7 सार्वजनिक-खरिद-नियमावली-२०६४ नीति/नियमावली 2077-12-25 L.E.O धनगढी विवरण हेर्नुहोस्
8 निजामती-सेवा-नियमावली-२०५० का अनुसूचीहरु नीति/नियमावली 2077-12-25 L.E.O धनगढी विवरण हेर्नुहोस्
9 निजामती-सेवा-नियमावली-२०५० नीति/नियमावली 2077-12-25 L.E.O धनगढी विवरण हेर्नुहोस्